Reglement 

1) Een plaats wordt toegewezen door de organisatie in overleg met       de deelnemer. 

 

2) U bent verplicht de instructies van de organisatie op te volgen.

 

3) Verkoop van nieuwe of partij goederen, levende have en alcohol is niet toegestaan.

 

4) De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren of te verwijderen indien er sprake is van het niet naleven van het  reglement.

 

5) Deelname aan de kofferbakmarkt is geheel voor eigen risico. Is er sprake van diefstal, beschadiging van eigendommen of het oplopen van lichamelijk letsel, dan is de organisatie hier nimmer partij in en wijst zij elke vorm van aansprakelijkheid af.    

                    

6) De deelnemer verplicht zich na afloop de niet verkochte producten en afval zelf mee retour te nemen. Hiervoor zijn geen afvalbakken beschikbaar.

 

7) Deelnemers verplichten zich tot het einde van de markt te blijven. Ivm vastgelegde markttijden is het niet mogelijk eerder te vertrekken. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden.


8) De marktmeester bepaalt op de marktdag zelf of een markt wordt afgelast. Dat doet hij om 11:00 u. Als hij de markt inderdaad aflast ontvangt u uw inschrijfgeld retour (minus €.5,- administratiekosten). U ontvangt uitsluitend het volledige bedrag retour als u zich uiterlijk de Donderdag voorafgaande aan de markt vóór 12:00 u. zelf afmeldt.

 

Reglement Braderie/ Warenmarkt/Themamarkt

Jan. 2020

 

Doelstelling

Een Braderie, Warenmarkt of Themamarkt wordt georganiseerd door Flip Kos Markten en/of Ed van der Pol.

Een Braderie of Themamarkt heeft tot doel de aantrekkingskracht en de gezelligheid van een evenement te vergroten. Dit kan door het uitstallen en verkopen van waren op kramen of eigen verkoopwagens. Entertainment en/of kinderactiviteiten zijn vaak onderdeel van de marktactiviteiten!

Het initiatief voor de Braderie/Warenmarkt of Themamarkt komt meestal van een Ondernemersvereniging. Als locatie wordt vaak een plek gekozen waar bijvoorbaat al veel publiek komt of die erg uitnodigend is. 

 

Begrippen

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

Organisator 

Flip Kos Markten en/of Ed van der Pol

Deelnemer

Een natuurlijk- of rechtspersoon die een plek binnen het marktterrein toegewezen heeft gekregen. 

Het Reglement kent 3 soorten deelnemers:

– ondernemers die eet- en drinkwaren verkopen vallend onder de Drank en horecawet (HOR);

– ondernemers die eet- en drinkwaren verkopen vallend onder de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA);

– particulieren, stichtingen, verenigingen en ambulante handelaren

Standplaats 

Een plek binnen het marktterrein die is voorzien van een marktkraam (overdekt met afmetingen van ca 2,5 x 4 meter).

Grondplaats

Een plek binnen het marktterrein die wordt ingenomen door een eigen verkoopwagen of verkoopplek.

Het totaal aantal strekkende meters wordt in rekening gebracht.

Marktterrein

Het afgebakende en beschreven gebied waar de braderie wordt gehouden en waar de voorschriften en aanwijzingen van de organisator dienen te worden opgevolgd.

 

Door in te schrijven en/of deel te nemen aan de Braderie, Warenmarkt cq Themamarkt verklaart de deelnemer zich akkoord met en te conformeren aan het Reglement.

 

Reglement

1 Algemeen

a. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vandalisme, vernieling, geleden schade of andere kosten.

b. De organisator kan ten alle tijden de 

braderie, warenmarkt of themamarkt annuleren of tussentijds beëindigen in geval van overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator zwaarwegende  argumenten.

c. Bij toepassen van artikel 1b. van het Reglement kan geen aanspraak worden gemaakt op compensatie van eventueel gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten door de deelnemer.

d. Verkoop van waren is uitsluitend toegestaan tijdens de op de webside (www.flipkosmarkten.nl) vermelde markttijden

 e. Uitzonderingen op het Reglement zijn enkel en alleen mogelijk na schriftelijk toestemming van de organisator.

 

2 Inschrijving,

a. Deelname is enkel en alleen mogelijk bij voor-inschrijving via www.flipkosmarkten.nl

b. Inschrijving via de website is mogelijk tot uiterlijk vier (4) dagen vóór betreffende marktdatum.

c. Een inschrijving is definitief na betaling van het kraamgeld. Als de betaling niet uiterlijk 4 dagen vóór marktdatum is bijgeschreven reserveren wij geen kraam voor u!

e. Bij inschrijving en niet verschijnen, worden de kosten niet gerestitueerd aan de deelnemer. 

 

Bij annulering gelden onderstaande punten:

1. Aan annulering uiterlijk drie dagen vóór het evenement zijn geen kosten verbonden.

2. Bij annulering tot één (1) dag vóór het evenement wordt 50% van de verschuldigde standplaatskosten in rekening gebracht,

3. Bij annulering na het evenement wordt 100% van de standplaatskosten in  rekening gebracht.

 

4 Aankomst en standplaats

a. Het marktterrein kan worden betreden vanaf twee (2) uur vóór aanvang markt, waarbij de deelnemer door de organisatie wordt verwezen naar de toegezegde standplaats.

b. De deelnemer dient via de aangewezen ingang naar het marktterrein te gaan.

c. De deelnemer dient de auto eerst uit te laden en dan zo spoedig mogelijk elders te parkeren. Auto’s dienen uiterlijk twee (2) uur na afloop het marktterrein verlaten te hebben.

d. Vanaf een half uur voor start van het evenement is inrijden niet meer mogelijk en dient een ieder de auto of andere vervoersmiddelen van het marktterrein te verwijderen.

e. Auto’s en andere vervoersmiddelen worden geparkeerd op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen. 

f. De indeling van plaatsen geschiedt door de organisatie. Hier kan door de deelnemer niet van worden

afgeweken. De marktkraam mag niet worden verplaatst.

h. Het is niet toegestaan de te verkopen waren op een doorgaand pad/weg voor de marktkraam en/of naast de marktkraam uit te stallen.

 

 

5 Handelswaar

a. Verkoop vindt enkel plaats vanaf de marktkraam. Desgewenst mag er uitgestald worden onder het 

oppervlakte van het dekzeil aan de voorkant van de kraam.

b. De deelnemer mag alleen waren aanbieden die op het    inschrijvingsformulier staan 

aangegeven.

c. Bij twijfel dient te allen tijde vooraf de goedkeuring van de organisatie te worden gevraagd.

g. De organisatie heeft ten allen tijden het recht om de deelnemer de verkoop van waren te ontzeggen.

 

6 Einde markt

a. Inrijden van auto’s of andere 

vervoersmiddelen is toegestaan na einde markt

b. Alle niet verkochte waren moeten door de deelnemer weer worden meegenomen.

c. Het afval dient na afloop door de deelnemer te worden meegenomen. De kraam en de plek rondom, dient in dezelfde staat als bij ingebruikname te worden opgeleverd.

d. Het is niet toegestaan afval naast of nabij een afvalbak te plaatsen.

e. Bij constatering van overtreding van de punten 6b, c en/of d is de organisator gerechtigd achteraf kosten à € 50,00 voor de afvoer van deze zaken aan de 

deelnemer in rekening te brengen.

 

7. Overig

a. De deelnemer mag zal op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken. Dit ter beoordeling van de organisatie

b. Met uitzondering van voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan muziek ten gehore te brengen en/of beelden te vertonen.

c. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle schade, die deelnemer lijdt als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door deelnemer verkochte waren.

d. De deelnemer dient alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

e. Bij overtreding van het Reglement kan de organisatie besluiten de deelnemer voor een nader te bepalen tijd uit te sluiten van deelname aan de braderie of andere activiteiten van de organisatie

f. De organisatie is gerechtigd het Reglement eenzijdig aan te passen of te wijzigen dan wel het reglement geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren. De deelnemer wordt hiervan 

schriftelijk op de hoogte gesteld.

g. Deelnemers die faciliteiten als bijv. electriciteit of stromend water bij hun kraam nodig hebben dienen dit te melden bij inschrijving.

h. De organisatie is gerechtigd om in geval van een calamiteit de Braderie, Warenmarkt of Themamarkt voortijdig te beëindigen.

i. In gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist de organisator